حضور فرماندار، ریاست اداره کار و ریاست خانه صنعت و معدن و تجارت در مجتمع صنایع فناور پلاستیک سپاهان.

رییس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان اصفهان درابتدای جلسه گفت : ضرورت دارد خانه صنعت ومعدن وتجارت استان بعنوان یکی از تشکلهای مهم بخش خصوصی طبق اساسنامه خود با برنامه ریزی هرچه بیشتر و مدون درقالب کوتاه مدت و بلند مدت ضمن بیان توانمندیهای واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی وتجاری در محافل وعرصه های مختلف کاری استان وکشور ، مسایل ومشکلات واحدها را بطور دقیق بررسی و با کمک دولت در راستای رفع آنها راهکارهای عملیاتی واجرایی را اتخاذ نمایند.

رییس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان اصفهان درابتدای جلسه گفت : ضرورت دارد خانه صنعت ومعدن وتجارت استان بعنوان یکی از تشکلهای مهم بخش خصوصی طبق اساسنامه خود با برنامه ریزی هرچه بیشتر و مدون درقالب کوتاه مدت و بلند مدت ضمن بیان توانمندیهای واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی وتجاری در محافل وعرصه های مختلف کاری استان وکشور ، مسایل ومشکلات واحدها را بطور دقیق بررسی و با کمک دولت در راستای رفع آنها راهکارهای عملیاتی واجرایی را اتخاذ نمایند.

بدیهی است ، خانه صنعت ، معدن وتجارت می تواند با عارضه یابی، آسیب شناسی و مطالعات کارشناسی لازم مشکلات کارخانجات را احصا و نحوه حل مشکلات صنایع را تبیین و در رفع مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی،بازوی خوبی برای سازمان صنعت،معدن و تجارت استان باشد.

ایشان ضمن تبریک به مجموعه فناورپلاستیک سپاهان جهت کسب عنوان صادر کننده نمونه استان یرای چهارمین سال متوالی، اضافه کردند: رویکرد دولت کار با تشکلها ، وانجمن های بخش خصوصی وسپردن کار به آنها ست از آنجا که دولت به بخش خصوصی جهت محول نمودن بخشی از وظایف اطمینان نموده است، لذا باید این اطمینان به نحوه مناسبی پاسخ داده شود.