دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی
صادرکننده نمونه استان اصفهان سال95
نمایشگاه بین المللی در وپنجره 95 تهران
نمایشگاه بین المللی میدکس 95 تهران
همایشها و جشنواره ها
صادر کننده نمونه استانی در سال 93
واحد نمونه صنعتی استان اصفهان در سال 93
کارآفرین برتر سال 94
پنجمین نمایشگاه بین المللی میدکس تهران-93
ششمین نمایشگاه صنعت در و پنجره تهران-93
ششمین نمایشگاه در و پنجره تبریز-آبانماه 93
پنجمین نمایشگاه صنعت در و پنجره تهران-92
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-93